ဖလားကို ချီတက်ကုန်တင်ကားရဲ့ အနောက်ဘက်ကို လျှော့ချလိုက်ပြီး ရုတ်တရက် ကျိုးသွားတယ်။ သူ သည် ဗိမာန်တော် ( ဗွီဒီအို ) သို့ မ ရောက် ခင် မြေပြင် ပေါ်တွင် သေဆုံး ခဲ့ သည် ။

ဖလားကို ချီတက်ကုန်တင်ကားရဲ့ အနောက်ဘက်ကို လျှော့ချလိုက်ပြီး ရုတ်တရက် ကျိုးသွားတယ်။ သူ သည် ဗိမာန်တော် ( ဗွီဒီအို ) သို့ မ ရောက် ခင် မြေပြင် ပေါ်တွင် သေဆုံး ခဲ့ သည် ။

ဖလားကို ချီတက်ကုန်တင်ကားရဲ့ အနောက်ဘက်ကို လျှော့ချလိုက်ပြီး ရုတ်တရက် ကျိုးသွားတယ်။ သူ သည် ဗိမာန်တော် ( ဗွီဒီအို ) သို့ မ ရောက် ခင် မြေပြင် ပေါ်တွင် သေဆုံး ခဲ့ သည် ။

Leave a Reply

Your email address will not be published.